Sydsveriges förening för
kunskapsutbyte inom miljörätt.

EVENT / den 18 april kl. 11.30-12.00
Lunchseminarium - Hur liten är en liten MKB?
Vad är en ”liten MKB” och hur har den kommit att användas i prövningar?

Sydsvenska miljörättsföreningen bjuder in till ett lunchseminarium på temat ”liten MKB”, på Setterwalls advokatbyrå, Stortorget 23, Malmö. Begreppet kom i samband med ändringen av 6 kap miljöbalken och den nya miljöbedömningsförordningen (2017:966) och har nu fem år på nacken. Ändringarna i miljöbalken och den nya förordningen gjordes för att införa de senaste ändringarna från EU:s MKB-direktiv, och ett av syftena var att effektivisera miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar för såväl planer och program som verksamheter och åtgärder.

Hur gick det då? Det saknas nationell vägledning vilket gör att det fortfarande råder en osäkerhet i vad som gäller. Har införandet av liten MKB bidragit till att effektivisera prövningsprocesserna och finns det en samsyn på vad som menas med en liten MKB?

Vid lunchseminariet får vi en genomgång om vilka de formella kraven på en liten MKB. Vidare presenteras exempel på olika beslut om icke betydande miljöpåverkan och bedömningar på vad en liten MKB ska innehålla. Avslutningsvis bjuder vi in till bikupediskussioner för att fånga in deltagarnas tankar och erfarenheter i frågan.

Anna Andersson, DGE Mark och Miljö, Emelie Sandberg, Setterwalls advokatbyrå, Jonas Söderstjerna, Advokatfirman Söderstjerna och Lina Nelander, Skånemejerier, guidar oss under seminariet.

Anmälan sker per e-post till admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se senast tisdagen den 11 april.


Väl mött!
EVENT / Den 28 februari kl. 16.30
Årsstämma
Medlemmarna i Sydsvenska Miljörättsföreningen, org. nr 802491-1797, kallas till årsstämma. Stämman kommer att hållas på Scandic hotell (Scandic Triangeln), Triangeln 2, Malmö, tis-dagen den 28 februari 2023, med start kl. 16.30.

Medlemmar som önskar delta i föreningsstämman måste vara införda i medlemsmatrikeln senast på stämmodagen. Observera att den som företräder ett vänföretag ska uppvisa fullmakt och att det enbart är fullmaktsinnehavaren som kan rösta å vänföretagets vägnar.


Väl mött!
DET SENASTE EVENTET
Webbinarium: riksintressen enligt miljöbalken
Den 9 september höll Sydsvenska Miljörättsföreningen ett "välbesökt" webbinarium om tillämpningen av riksintressen enligt miljöbalken. Idag täcks Sveriges land- och vattenyta till 55 % av olika riksintressen och får därmed av naturliga skäl ofta en mer eller mindre central roll i tillståndsprövningar. Men hur ser egentligen systematiken ut och hur ska riksintressen tillämpas i praktiken? Detta talade Rickard Olsen, bolagsjurist på BayWa r.e. Scandinavia, och Jakob Ekesbo, advokat på Setterwalls advokatbyrå, om. De guidade alla deltagare genom miljöbalkens systematik om riksintressen och vilka problem som har identifierats med utpekandet av olika riksintressen, hur rättspraxis har hanterat kolliderande riksintressen. Vi fick även några exempel från verkligheten.
Presentations-PDF
Copyright © 2019 Sydsvenska Miljörättsföreningen

E-mail: admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se
|
Stortorget 23, Box 4501, 203 20 Malmö

c/o Jakob Ekesbo, Setterwalls Advokatbyrå
|
Orgnr: 802491-1797 Bankgiro: 583-4841
|
Personuppgiftshantering (GDPR)